Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bohemabazar.pl, określanego później Sklepem Internetowym. Właścicielem sklepu jest Spółka Walk On Vogue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000567436 NIP: 5252624240, zwana dalej Sprzedawcą.

 

II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Konto – przydzielona danemu Klientowi część sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego.

3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, nowy lub używany, może wiec posiadać ślady wcześniejszego użytkowania. 

4. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

 

III. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Informacje o dostępnych produktach, ich parametry oraz ceny, podane są na stronach internetowych Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:

· poprzez Konto założone w Sklepie Internetowym

· bez rejestracji, wówczas Klient zobligowany jest podać swoje dane osobowe w celu wysyłki Towaru

3. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i jest ofertą zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, gdy na podany przez Niego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Stanowi ono oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży

4. Zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

 

IV. Ceny oraz metody płatności

1. Ceny przedmiotów dostępnych w sklepie www.bohemabazar.pl podawane są w złotych polskich.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

– przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

– płatność elektroniczna w systemie Przelewy24

– płatność elektroniczna kartą kredytową lub debetową

 

V. Dostawa 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

– za pośrednictwem InPost, do wskazanego przez Klienta Paczkomatu

– za pośrednictwem kuriera InPost pod wskazany przez Klienta adres 

4. Czas realizacji opłaconego Zamówienia, w tym wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych.

 

VI.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia wysłanego mailowo na adres: kontakt@bohemabazar.pl  w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

3. Zwrot Towaru zakupionego  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Towar należy zwrócić na adres: 

Paczkomat InPost WAW747M

E-mail: kontakt@bohemabazar.pl

Tel: 605127735

4. Zwracany Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów użytkowania przez Klienta, z dołączonym paragonem / dowodem zakupu.

5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  zwracanego Towaru od  Klienta  dokona zwrotu wartości zakupionego Towaru  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, bez kosztów poniesionych z tytułu przesyłek. 

 

VII. Reklamacje 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie www.bohemabazar.pl 

odstępując od umowy kupna sprzedaży.

2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady nie przedstawionej lub innej niż przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej www.bohemabazar.pl

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do zdjęć oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.